()

  • E-mailPublicaties

Elektronisch verkeer met bestuursorgaan; kies de juiste weg!

19-02-2019 Artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) laat toe dat langs elektronische weg (per e-mail, of per fax) indienen van stukken mogelijk is indien het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg daarvoor is Meer

Opheffing erfdienstbaarheid

29-01-2019 Op grond van artikel 5:79 BW kan een erfdienstbaarheid opgeheven worden op vordering van de eigenaar van het dienende erf, indien de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang bij de uitoefening van de erfdienstbaarheid meer heeft. Meer

Indexering dwangsom niet tijdig beslissen bestuursorgaan

30-11-2018 Per 1 januari 2019 treedt de regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2018 in werking. Deze regeling houdt - onder meer - in dat de bedragen in de Algemene Wet Bestuursrecht (maar ook de bedragen op grond van het besluit Meer