Actualiteiten

Versoepeling regels huurkoop onroerende zaken

Per 1 januari 2017 zijn de regels voor huurkoop van onroerende zaken versoepeld. Op 5 oktober 2016 heeft de Eerste Kamer de wet goedgekeurd die de "Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken" (uit 1973!) vervangt. De nieuwe wet zorgt ervoor dat er een nieuwe afdeling in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek ingevoegd is, waarin de huurkoop onroerende zaken geregeld wordt (de artikelen 101 tot en met 117 van Boek 7). 

Huurkoop is een vorm van afbetaling. De verkoper houdt de eigendom van de verkochte zaak totdat de termijnen van de koopsom zijn betaald. De koper mag de zaak gebruiken, maar de regels van huur en verhuur zijn niet van toepassing. Er is derhalve geen sprake van huurbescherming bij bijvoorbeeld de huurkoop van een woning.  

In tegenstelling tot de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken dient in de nieuwe wet louter de huurkoop met betrekking tot woonruimte bij notariële akte vastgelegd te worden (dit betekent dat bijvoorbeeld bij huurkoop van bedrijfsruimte of kantoorruimte er geen vormvereiste geldt). Wel kan iedere partij verlangen dat de huurkoopovereenkomst in een notariële akte wordt vastgelegd die in de openbare registers wordt ingeschreven (zie artikel 7:102 BW).  

De tweede wijziging is dat bij een toerekenbare tekortkoming de ontbinding van de huurkoop buitengerechtelijk kan plaatsvinden (in tegenstelling tot de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken, die voorschreef dat de ontbinding altijd via de rechter diende te lopen).  

De wet kent een bepaling dat de bepalingen van huurkoop ook van toepassing zijn op alle overeenkomsten die dezelfde strekking als huurkoop hebben, waar het een woonruimte betreft.  

NeXT advocaten adviseert u gaarne over deze nieuwe regelgeving. 

Dit bericht is geplaatst op Maandag 9 januari 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: