Actualiteiten

Tijdelijke verhuur woonruimte in de wet

Op 12 april jl. heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp "Wet doorstroming huurmarkt 2015" aangenomen. 

In dit wetsontwerp wordt voorzien in de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur van woonruimte. 

De wet wordt zodanig aangepast dat tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woningen voor twee jaren en korter en voor onzelfstandige woningen voor vijf jaren en korter, mogelijk worden in die zin dat die huurovereenkomsten van rechtswege eindigen (volgens het huidig recht dienen ook dié overeenkomsten opgezegd te worden). 

De huurder kan gedurende de looptijd van deze tijdelijke huurovereenkomsten wel zelf tegen ieder moment (met inachtneming van een opzegtermijn van in de regel één maand) opzeggen. 

De inwerkingtreding van de wet is nog niet afgekondigd, maar de verwachting is dat deze wet per 1 juli 2016 in werking zal treden (zie wetsontwerp "Wet doorstroming huurmarkt 2015", nummer 34373). 

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 29 april 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: