Actualiteiten

Oplevering van een (bouw)werk onder de Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen

Bij de Tweede Kamer is het wetsontwerp "Wet kwaliteitsborgen voor het bouwen" ingediend. De wet zal leiden tot een andere wijze van bouwtoezicht (in plaats van het bouwtoezicht door Bouw en Woningtoezicht van een gemeente door een private daartoe gecertificeerde partij).

Daarnaast wordt de positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer bij de oplevering van het werk gewijzigd.

Het opleveren van het werk is een opname van het werk en goedkeuring door de opdrachtgever. Het gevolg van de oplevering van het werk is groot. Na oplevering is de aannemer immers niet aansprakelijk voor na oplevering geconstateerde gebreken die niet kenbaar waren of benoemd zijn bij de oplevering, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat het gebrek is te wijten aan fouten in het werk van de aannemer, diens onderaannemer of de materialen die de aannemer gebruikt heeft.

Op grond van het wetsontwerp wordt de aannemer aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Daarmee draait de bewijslast om.

In het wetsontwerp is erin voorzien dat van deze bewijslastverdeling niet ten nadele van opdrachtgever in de (aanneem)overeenkomst afgeweken mag worden.Bovendien voorziet de nieuwe wettelijke regeling erin dat de aannemer bij het aangaan van de overeenkomst de opdrachtgever een financiële waarborg aanbiedt in de vorm van een verzekering of andere financiële zekerheid voor de dekking van de kosten ten gevolge van het insolvent raken van de aannemer vóór de afbouw van de woning en voor het herstel van aan de aannemer toe te rekenen gebreken die na de oplevering zijn ontdekt (dit tenzij een dergelijke waarborg van de aannemer in redelijkheid niet gevergd kan worden).

Gevolg van deze nieuwe wet (die naar verwachting in 2018 in werking zal treden) zal zijn dat de oplevering nog belangrijker wordt en dat er hogere eisen gesteld zullen worden aan de wijze waarop opgeleverd zal worden. De verwachting is dat bij de oplevering nog specifieker omschreven zal worden dat de verschillende onderdelen van het bouwwerk zonder gebreken opgeleverd worden. Het proces-verbaal van de oplevering zal véél gedetailleerder dan thans worden.De verwachting is voorts dat de bouwsector op deze aanstaande wetswijziging vooruit zal lopen en de opleveringsprocedure vooruitlopend op de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling zal aanpassen.

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 27 mei 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: