Actualiteiten

Meer bouwen met minder vergunningen

Per 1 november a.s. wordt de categorie vergunningvrije bouwwerken aanzienlijk uitgebreid. 

In werking treedt het besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere Algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en Herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Staatsblad 2014, 333). 

De belangrijkste wijziging als gevolg van dit besluit is dat het eenvoudiger wordt om aan- of uitbouwen, bijgebouwen te plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of een ander hoofdgebouw neer te zetten. Bovendien wordt het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw uitgebreid van 2.5 naar 4 meter en wordt het mogelijk om op het achtererf bij een woning -vergunningvrij- een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. 

Daarnaast gaat vaker dan thans het geval is de eenvoudige korte reguliere van acht weken in plaats van de uitgebreide procedure van zes maanden gelden voor de verlening van een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Het wordt gemakkelijker om een tijdelijke activiteit, zoals bijvoorbeeld de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor de duur van tien jaren, te vergunnen. Met name dit laatste heeft de wetgever ingevoerd ter bestrijding van leegstand. 

De maatregelen gelden als een voorloper van de nieuwe omgevingswet, die in procedure zal gaan en die 24 afzonderlijke omgevingswetten zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988 zal moeten vervangen. 


Dit bericht is geplaatst op Woensdag 11 mei 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: