Actualiteiten

Leegstandverordening van kracht in Tilburg

Aandachtspunt voor eigenaren van commercieel vastgoed

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand van kracht. De Wet kraken en leegstand heeft als doel om zowel kraken als leegstand te bestrijden. Met name dat laatste is in deze tijd van groot belang. De leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt loopt bijvoorbeeld nog steeds op. Inmiddels bedraagt de totale oppervlakte aan leegstaande kantoorruimte 6,9 miljoen m2. 

Met de komst van de Wet kraken en leegstand hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen een Leegstandverordening vast te stellen. Een dergelijke Leegstandverordening kan de volgende drie onderdelen bevatten:
  1. een meldingsplicht leegstand kantoorpanden en winkelruimte, die eigenaren verplicht de leegstand van bepaalde gebouwen te melden. Deze kan vergezeld gaan van een bestuurlijke boete of een dwangsom;
  2. het invoeren van leegstandoverleg onder regie van de gemeente met de eigenaar en eventuele belanghebbende partijen. Dit overleg mondt uit in een Leegstandbeschikking; 
  3. de verplichtende voordracht, waarmee gemeenten gebruikers voor het leegstaande gebouw kunnen voordragen aan de eigenaar. Hiervan kan sprake zijn wanneer het leegstand-overleg niets heeft opgeleverd. 
In navolging van onder meer de gemeente Amsterdam, heeft ook de gemeente Tilburg als één van de eerste gemeenten in Nederland een Leegstandverordening vastgesteld, die per 1 maart 2012 in werking is getreden. De Tilburgse Leegstandverordening is gebiedsgericht. Binnen de aangewezen gebieden geldt een meldingsplicht ingeval sprake is van leegstand die langer duurt dan 6 maanden. Bij niet-naleving van deze verplichting kan het college van B&W van de gemeente Tilburg een bestuurlijke boete opleggen, welke kan oplopen tot € 7.500,-. 

Nadat de eigenaar tot melding van de leegstand is overgegaan, ligt het initiatief bij de gemeente. Binnen drie maanden na de melding zal een overleg door de gemeente met de eigenaar worden gevoerd. Doel van dit overleg is om te verkennen welke mogelijkheden er zijn om de leegstand te beëindigen. 

Indien het overleg niet resulteert in beëindiging van de leegstand, kan de gemeente bij beschikking vaststellen of het leegstaande gebouw in kwestie (of gedeelte daarvan) geschikt is voor gebruik. Deze beschikking is vatbaar voor bezwaar en beroep. Het is van belang hiervan ook daadwerkelijk gebruik te maken, aangezien de leegstandbeschikking de basis vormt voor (mogelijk ingrijpende) vervolgstappen van de gemeente. 

Ingeval het overleg tussen de gemeente en de eigenaar uiteindelijk niets oplevert, dan wel indien de eigenaar medewerking weigert of afspraken niet nakomt, kan de gemeente als ultiem middel een verplichtende voordracht doen. Dit kan tot gevolg hebben dat de eigenaar zijn gebouw (of een gedeelte daarvan) in gebruik dient te geven aan een door de gemeente aangedragen partij. In dat kader zal de eigenaar met de voorgedragen partij in onderhandeling moeten treden. 

Uit het voorgaande blijkt dat de Leegstandverordening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de eigenaren van leegstaand commercieel vastgoed binnen de aangewezen gebieden in Tilburg. Het is daarom zaak hierop in een zo vroeg mogelijk stadium te anticiperen. Graag voorzien wij u in dat kader van advies en bijstand. 

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 29 augustus 2014 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: