Actualiteiten

Huurovereenkomsten woonruimte voor korte bepaalde tijd

Per 1 juli 2016 worden de wettelijke mogelijkheden om woonruimte voor korte bepaalde tijd te verhuren aanzienlijk uitgebreid. Deze wetswijzigingen zijn onderdeel van het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 dat op 13 april 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen (inwerkingtreding 1 juli 2016). Het wetsvoorstel is baanbrekend omdat de mogelijkheden om woonruimte voor korte bepaalde tijd te verhuren onder het huidige recht zeer beperkt zijn.

De invoering van een huurcontract voor korte tijd moet leiden tot een groter huuraanbod, doordat het verhuren van woningen voor aspirant-verhuurders aantrekkelijker wordt. Deze wetswijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

De wetswijzigingen beogen daarnaast door uitbreiding van de opzeggingsgronden wegens dringend eigen gebruik ervoor te zorgen dat woningen voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, grote gezinnen en promovendi, beschikbaar blijven voor de desbetreffende doelgroep.

Het wetsvoorstel voorziet tevens in een wijziging in het huurprijsbeleid voor woningcorporaties door middel van de zogenaamde huursombenadering.

Uitbreiding opzegging wegens dringend eigen gebruik

Naast de bestaande opzeggingsgronden (art. 7:274 lid 1 onderdeel c jo. lid 3-4 BW) wordt de verhuurder de mogelijkheid geboden om de huurovereenkomst te beëindigen bij jongeren (18 tot 27 jaar), promovendi en grote gezinnen. Zodra de huurder niet meer voldoet aan de omschrijving van de doelgroep kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen wegens dringend eigen gebruik en zonodig de rechter verzoeken om de huurovereenkomst te beëindigen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat woningen die zijn beoogd voor een specifieke doelgroep, beschikbaar blijven voor de desbetreffende doelgroep, zodat het woonaanbod efficiënt wordt benut.

Na beëindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik geldt ten aanzien van deze groepen voor de verhuurder geen verplichting om passende woonruimte aan te bieden. Wel de is de rechter bevoegd, maar niet verplicht, om aan de huurder vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten toe te kennen. In de gevallen dat duidelijk voorzienbaar is dat de huurder niet langer tot de doelgroep zal behoren en dat opzegging zal volgen, zal dat een indicatie zijn om de vergoeding niet toe te kennen.

Huurovereenkomst voor korte bepaalde tijd voor zelfstandige woningen

Het wetsvoorstel introduceert een huurovereenkomst voor korte (bepaalde) tijd van maximaal twee jaar waarbij de huurder geen recht heeft op voortzetting van de huurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur. De verhuurder is wel gehouden om de huurovereenkomst minstens een maand voor het einde van de huurperiode op te zeggen. Indien de verhuurder dat verzuimt, geldt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hetzelfde geldt indien de verhuurder opnieuw een huurovereenkomst voor korte tijd aanbiedt.

De huurder is niet gehouden om het gehele contract uit te dienen en mag de tijdelijke huurovereenkomst tussentijds opzeggen tegen de eerste voor de betaling van de huurprijs overeengekomen dag. Daarnaast blijft de inschrijfduur ten behoeve van woonruimteverdeling voor de huurder behouden tijdens de duur van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

Verhuurders van sociale huurwoningen zijn wat betreft zelfstandige huurwoningen uitgesloten voor het aanbieden van huurcontracten voor korte tijd.

Met deze wijziging wordt beoogd een groot aantal sterk uiteenlopende groepen, zoals expats, mensen die bezig zijn te scheiden of net gescheiden zijn, ex-gedetineerden, slachtoffers van mensenhandel en mensen in afwachting van de oplevering van hun koopwoning, te voorzien van tijdelijke woonruimte. De invoering van de huurovereenkomst voor korte tijd moet aspirant-verhuurders over de streep trekken om woningen te verhuren, zodat het potentiële huuraanbod beter wordt benut.

Huurovereenkomst voor korte bepaalde tijd voor onzelfstandige woningen

Ten aanzien van onzelfstandige woningen wordt een tijdelijke huurovereenkomst geïntroduceerd voor de duur van maximaal vijf jaar. De aanleiding voor deze regeling is de verhoogde asielinstroom. Op grond van deze regels kunnen onder meer personen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning gehuisvest worden, waarbij de verhuurder na afloop van de overeengekomen huurtermijn kan beslissen of hij de huur wil voortzetten.

Hier geldt ook dat de huurovereenkomst de verhuurder is gehouden om de huurovereenkomst minstens een maand voor het einde van de huurperiode op te zeggen en dat de huurder niet is gehouden om het gehele contract uit te dienen.

Ook verhuurders van sociale huurwoningen zijn bevoegd om huurcontracten voor korte bepaalde tijd voor onzelfstandige huurwoningen aan te bieden.

Dit bericht is geplaatst op Donderdag 30 juni 2016 .