Actualiteiten

Bouwrecht: Fast Track Bindend Advies

Sinds kort biedt de Raad van Arbitrage voor de Bouw een nieuwe procedure ten behoeve van een snelle afhandeling van geschillen tijdens een bouwproces, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt. Deze procedure heet Fast Track Bindend Advies. 

Deze procedure bestaat naast de andere door de Raad van Arbitrage voor de Bouw gehanteerde procedures. De Fast Track Bindend Advies-procedure is met name geschikt voor geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw niet passend is, omdat daarin slechts beperkte mogelijkheden bestaan tot onderzoek en bewijslevering. 

In de Fast Track Bindend Advies-procedure wordt derhalve meer gelegenheid gegeven voor onderzoek en bewijslevering. De uitspraak leidt niet tot een vonnis, maar tot een Bindend Advies. Dit Bindend Advies is bindend totdat in een eventueel na de oplevering aan te spannen procedure bij een bevoegde rechter of arbiter, in eerste aanleg anders is beslist. Als één van de in de Fast Track Bindend Advies-procedure betrokken partijen van die mogelijkheid gebruik wil maken, dient hij dat binnen veertien dagen na de datum van het bindend advies te laten weten. Als geen van de partijen binnen die termijn laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden, is de uitspraak in de Fast Track Bindend Advies-procedure bindend. In eerste instantie is derhalve sprake van een voorwaardelijk Bindend Advies. 

De Fast Track Bindend Advies-procedure is geen onderdeel van het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, maar is vastgelegd in een speciaal FT-reglement en moet expliciet tussen partijen worden overeengekomen. In overleg met de Raad van Arbitrage voor de Bouw kunnen partijen van dit reglement afwijkende procesafspraken maken. Daarmee wordt maatwerk mogelijk gemaakt als dat in verband met de aard of de urgentie van het geschil nodig is. 

Een standaardprocedure bestaat uit twee schriftelijke rondes (met stukken van gelimiteerde omvang), een zitting en een schriftelijke uitspraak. Te hanteren termijnen worden kort gehouden. De in de procedure betrokken partijen moeten tegelijkertijd hun stukken indienen. Daarvoor gelden korte termijnen. Men streeft ernaar de uitspraak maximaal zeven weken na de start van de procedure te geven, waarbij de schriftelijke uitspraak binnen maximaal negen weken na de start van de procedure wordt gegeven. 

Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte bestaat aan een spoedprocedure zoals de Fast Track Bindend Advies-procedure. Hoewel in de praktijk de door de Raad van Arbitrage voor de Bouw als uitgangspunt genomen termijnen nog weleens te lang zouden kunnen zijn, en partijen behoefte hebben aan een uitspraak of Bindend Advies op nog kortere termijn dan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wil gaan hanteren, lijkt sprake van een zeer positieve ontwikkeling. Op deze manier kunnen geschillen reeds tijdens de uitvoering van de bouw op een praktische manier worden opgelost. 

De tarieven voor de Fast Track Bindend Advies-procedure zijn als volgt: voor een standaardprocedure met één bindend adviseur geldt een vast tarief van € 7.500,- exclusief BTW. Voor een standaardprocedure met drie bindend adviseurs geldt een vast tarief van € 12.500,- exclusief BTW. De kosten worden gelijkelijk over partijen verdeeld en de betrokken partijen dragen ieder de eigen kosten van rechtsbijstand.

Dit bericht is geplaatst op Maandag 13 februari 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: