Actualiteiten

Verruiming criteria voor een beroep op het vertrouwensbeginsel?

Eén van de belangrijkste beginselen van behoorlijk bestuur, die gelden voor een overheidsorgaan, is het vertrouwensbeginsel. Dit beginsel komt erop neer dat, indien en voor zover een bestuursorgaan een bepaalde verwachting bij een burger wekt, deze verwachting een rechtmatige aanspraak van de burger teweeg kan brengen.  

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt evenwel strenge eisen aan het beroep op het vertrouwensbeginsel. Daarvan kan slechts sprake zijn als er aan het bestuursorgaan toe te rekenen concrete ondubbelzinnige toezeggingen zijn gedaan door een daartoe bevoegd persoon, waarvan rechtens te honoreren verwachtingen kunnen worden ontleend.  

Bij een uitspraak van 19 juli 2017 van de Afdeling Bestuursrechtspraak (ECLI:NL:RVS:2017:1946) heeft de Afdeling deze strenge norm, althans zo lijkt het, enigszins versoepeld. In die zaak was het College van B en W van de gemeente Overbetuwe overgegaan tot handhaving, waarbij de burger was gelast om een paardenbak en een schuur te verwijderen en voor zover er zonder omgevingsvergunning een inrichting werd gedreven, deze inrichting te beëindigen.  

In de procedure betoogde de burger dat door ambtenaren die de manege bezocht hadden de toezegging gedaan was dat de paardenbak vergunningvrij zou zijn.  

De Afdeling overweegt dat door twee ambtenaren aan de burger, zonder voorbehoud, medegedeeld was dat voor het hebben van de paardenbak geen vergunningplicht gold. De Afdeling is dan ook van oordeel dat de uitlatingen van de ambtenaren aan het college kunnen worden toegerekend en dat deze bij de burger het gerechtvaardigde vertrouwen hebben gewekt dat het college tegen de paardenbak niet handhavend zou optreden. De ambtenaren hadden immers aangekondigd "namens de gemeente" een bezoek te brengen.  

Het voorgaande leidt ertoe dat aan ondubbelzinnige toezeggingen van ambtenaren ook een vertrouwen ontleend kan worden. Wij zullen nauw volgen of dit een nieuwe lijn van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt. 

Dit bericht is geplaatst op Maandag 14 augustus 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: