Actualiteiten

Van Wob naar Woo

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wet open overheid" (Woo) behandeld en aangenomen. Dit betreft een initiatiefwetsontwerp van de fracties van Groen Links en D66.

De Woo heeft een bredere reikwijdte dan de Wob, nu de Woo zal gelden voor overheden en semi-overheden. Eén van de doelstellingen van de Woo is om in vergelijking met de Wob de actieve openbaarmaking door de overheden te vergroten. Voor wat betreft de passieve informatieverstrekking (informatie die op verzoek van burgers door overheden verstrekt dient te worden) blijft het uitgangspunt ten opzichte van de Wob gelijk. Eenieder kan informatie vragen en hoeft daarbij geen belang te stellen.

Nieuw is dat in de wet een antimisbruikbepaling is opgenomen. Indien degene die om informatie vraagt kennelijk een ander doel heeft dan het verkrijgen van publieke informatie of indien het verzoek evident geen bestuurlijke aangelegenheid betreft, kan het bestuursorgaan besluiten het verzoek niet te behandelen.

De beslistermijn blijft vier weken. Nieuw is dat de overheden bij het overschrijden van de beslistermijn geen dwangsom meer verschuldigd zijn. De verzoeker zal bij overschrijding van de termijn de bestuursrechter kunnen vragen om het bestuursorgaan te verplichten om een besluit te nemen.

De uitzonderingen van de Wob op de openbaarmakingsverplichting zijn -grotendeels- hetzelfde gebleven. De absolute weigeringsgrond van de bedrijfs- en fabricagegegevens is een relatieve weigeringsgrond geworden. Dit betekent dat bij de weigering op die grondslag de belangen van openbaarmaking versus de belangen van geheimhouding afgewogen dienen te worden.

Nieuw in de wet is dat niet openbare informatie toch aan een verzoeker verstrekt kan worden wegens klemmende redenen.

De verwachting is dat de behandeling in de Eerste Kamer geen gelopen koers zal zijn. De Eerste Kamer heeft tot een zogenaamde expertmeeting besloten. Tijdens die expertmeeting zullen deskundigen en belanghebbenden door de Eerste Kamer gehoord worden.

Wordt dus vervolgd.

Dit bericht is geplaatst op Woensdag 27 juli 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: