Actualiteiten

Nieuwe Aanbestedingswet

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden (tegelijkertijd zal in werking treden het Aanbestedingsbesluit, de Gids proportionaliteit en het ARW 2012). 

Deze regelgeving geldt nog steeds als implementatie van de Europese Richtlijnen uit 2004 (Richtlijn 2004/18/EG en Richtlijn 2004/17/EG, waarbij heeft te gelden dat de Europese Commissie inmiddels voorstellen bekend heeft gemaakt ter vervanging van de bestaande aanbestedingsrichtlijnen).

Het doel van de wetgever is geweest om de hoge toetredingsdrempels voor ondernemers en met name het MKB te verminderen. Zo is het proportionaliteitsbeginsel uitgewerkt in de Gids proportionaliteit, die een bindende werking heeft voor de aanbestedende diensten. Dit beginsel en de uitwerking daarvan komt erop neer dat de eisen die gesteld worden aan de inschrijver proportioneel moeten zijn met de omvang van het werk. De omzeteis mag in beginsel niet meer gesteld worden en de referenties moeten gesteld worden in de vorm van competenties. Bovendien heeft de wetgever vastgelegd dat gunning dient plaats te vinden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving in plaats van de laagste prijs.

De wet voorziet daarnaast in een nieuwe wijze van klachtafhandeling. Er komt een commissie van aanbestedingsexperts, die een laagdrempelige klachtenmogelijkheid wordt in de wet. De commissie bemiddelt of geeft een niet bindend advies. Per 1 april 2013 zal de commissie van aanbestedingsexperts van start gaan.

Voorgeschreven wordt in de nieuwe regelgeving om alle aanbestedingen in beginsel te laten lopen via "tendernet.nl".Teneinde invulling te geven aan de vergroting van de toegang van MKB is in de wet bepaald dat opdrachten niet onnodig mogen worden samengevoegd. Als opdrachten worden samengevoegd moet de aanbestedende dienst dat in de aanbestedingsstukken motiveren. Een opdracht moet worden opgedeeld in meerdere percelen. Als dit niet passend is moet de aanbestedende dienst dit in de aanbestedingsstukken motiveren.

De procedure is daarnaast versimpeld.

In de aanbesteding moet door de aanbestedende dienst een vastgesteld model eigen verklaring gebruikt worden. Daarin moet aangegeven worden welke gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt. Eerst na gunning mag de aanbestedende dienst de bewijsstukken bij de inschrijver opvragen.

Daarnaast is er een mogelijkheid in de wet opgenomen om af te zien van toepassing van de uitsluitingsgronden. Indien en voor zover het bedrijf in kwestie voldoende maatregelen heeft genomen om het vertrouwen te herstellen en als uitsluiting niet proportioneel is gezien de verstreken tijd sinds de veroordeling en het voorwerp van de opdracht mag de aanbestedende dienst het betreffende bedrijf niet meer uitsluiten.

De zogenaamde "Alcatel-termijn" wordt verlengd. Deze termijn komt erop neer dat de aanbestedende dienst een opschortende termijn opneemt van een aantal dagen voor het sluiten van de overeenkomst. In die termijn kunnen de overige inschrijvers een kort geding aanhangig maken. Wordt er een kort geding aanhangig gemaakt, dan wordt de gunning opgeschort totdat er een uitspraak in het kort geding is. Die termijn is in de wet vastgelegd op een termijn van tenminste twintig kalenderdagen (was op grond van het Alcatel-arrest van het Europese Hof tenminste veertien dagen).

Tot slot dient de aanbestedende dienst bij een Europese aanbesteding een proces-verbaal op te stellen van gunning. Daarin dient aangegeven te worden aan wie het werk gegund is en afwijzingen met motivering dienen in het proces-verbaal opgenomen te worden.

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 19 juli 2013 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: