Actualiteiten

Begrip 'afvalstof' in de zin van de Europese wetgeving

Het begrip 'afvalstof' in de zin van de Europese regelgeving dient ruim te worden uitgelegd, zoals een en andermaal blijkt uit de onderhavige uitspraak, waarin een verdachte (een groothandel en exporteur), die een partij elektrische en elektronische apparaten (o.m. friteuses, klokken en koffiezetapparaten) naar Kameroen wilde exporteren, werd veroordeeld wegens opzettelijke overtreding van de Wet Milieubeheer, doordat hij in strijd met de EG-verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen een grote partij, met o.m. de hiervoor genoemde goederen, die om uiteenlopende redenen (o.m. het niet-functioneren, als ook een wijziging van het assortiment) door de koper/consument waren geretourneerd aan de verkoper/leverancier en die in verband daarmee afvalstoffen waren geworden in de zin van de Europese regelgeving, had willen overbrengen van Nederland naar Kameroen, terwijl die overbrenging geschiedde zonder een voorafgaande kennisgeving aan en/of schriftelijke toestemming van de betrokken bevoegde autoriteiten overeenkomstig de toepasselijke EG-verordening (1013/2006).

Hoewel de rechter aan de ene kant oordeelde dat het terugbrengen van goederen door de consument naar de detailhandel met het oogmerk van het retourontvangen van de aankoopprijs of het inroepen van de garantiebepalingen niet inhoudt dat de consument zich daarmee van die goederen ontdoet en dat die daarmee afvalstoffen zijn geworden, vond de rechter aan de andere kant dat het overdragen van een partij restanten en garantiegoederen als in de onderhavige zaak wel aangemerkt kon worden als het zich ontdoen van (een partij) goederen.

Dit komt omdat die goederen voor het doel waarvoor zij door de houder bestemd waren, te weten verkoop aan consumenten, onbruikbaar of overtollig waren geworden. Dat die goederen nog een restwaarde hadden en dat daarvoor door de opkoper, zijnde de verdachte in de zaak, ook daadwerkelijk was betaald, deed daaraan volgens de rechter niet af, evenmin als het feit dat die goederen in Afrika of andere werelddelen al dan niet na reparatie nog wel geschikt zouden zijn om aan consumenten te verkopen.

De consequentie daarvan was volgens de rechter dat bij de uitvoer van dergelijke goederen buiten Europa, hetzij de voorgeschreven prodecures, als bedoeld in de Wet Milieubeheer en de toepasselijke Europese regelgeving dient te worden gevolgd, hetzij maatregelen moeten worden genomen om aan de goederen het karakter van afvalstoffen te ontnemen. (Hoge Raad, 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:512).

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 5 april 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: