Actualiteiten

Procederen via de eKantonrechter - een versnelde digitale procedure

Vanuit een initiatief van de Raad voor de Rechtspraak om te komen tot de ontwikkeling van een laagdrempelige digitale procedure voor eenvoudige kantonzaken, is de eKantonrechter in het leven geroepen. 

Deze digitale procedure bij de eKantonrechter staat momenteel, na advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars, ook voor burgers open. 

De procedure vindt geheel digitaal plaats. De mondelinge behandeling vindt logischerwijs wel op de rechtbank plaats. Het digitale dossier is door partijen via een digitaal portaal te raadplegen. De kantonrechter zal dan ook geen afschriften van papieren processtukken aan de partijen toezenden. 

De procedure vangt aan met een aanvraagfase. In deze fase vindt, na indiening van de aanvraag door de verzoeker via een digitaal formulier, toetsing plaats op formaliteiten en geschiktheid voor behandeling door de eKantonrechter. 

Om toegelaten worden tot de procedure moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden: 
  • het geschil is civielrechtelijk van aard;
  • partijen zijn het eens over een procedure via de eKantonrechter;
  • partijen zien af van de mogelijkheid tot hoger beroep;
  • het onderwerp van geschil behoort tot een zaak waarin de kantonrechter bevoegd is;
  • het geschil is eenvoudig van aard en leent zich in beginsel voor een eindbeslissing op de aanwezige stukken, dus zonder ingrijpend nader feitenonderzoek.
Van behandeling door de eKantonrechter zijn de volgende zaken in ieder geval uitgesloten: 
  • zaken met betrekking tot het personen- en familierecht; 
  • zaken aangaande bewind, mentorschap en/ of curatele;
  • zaken met betrekking tot het erfrecht;
  • zaken met betrekking tot een agentuur-/ pachtovereenkomsthuurzaken waarin partijen zich eerst dienen te wenden tot de Huurcommissie;
  • zaken waarin persoonsgegevens die vallen onder het medische geheimhoudingsplicht in het geding zullen worden gebracht.
Een aanvraag kan worden toegelaten, gedeeltelijk of geheel worden afgewezen. Bij een afwijzing kunnen partijen zich op gebruikelijke wijze tot de rechter wenden. Wanneer de vordering van een verzoeker wordt toegelaten, maar een tegenvordering van de verweerder wordt afgewezen, wordt de verweerder de gelegenheid geboden zich alsnog terug te trekken uit de procedure. 

De verweerder heeft in de aanvraagfase de gelegenheid om binnen twee weken na indiening de aanvraag aan te vullen. De verweerder zal hierbij tevens een tegenvordering moeten indienen indien gewenst. Dit is later in de procedure niet meer mogelijk. 

Indien de verweerder niet binnen de termijn reageert, wordt nogmaals een termijn van twee weken gegund. Blijft een reactie op de aanvraag nog steeds uit, dan zal de concept-aanvraag nog zes maanden beschikbaar blijven om deze alsnog te voltooien, indien partijen dat wensen. Na zeven maanden wordt de aanvraag van het digitale portaal verwijderd en wordt de aanvraagfase definitief beëindigd. 

Nadat de zaak is toegelaten tot de inhoudelijke fase, vangt de procedure aan door het indienen van een (meer) inhoudelijk verzoek en een eventuele reactie op de tegenvordering van de verweerder. Vervolgens wordt er de gelegenheid geboden tot het voeren van (digitaal) verweer door de verweerder. In beginsel zal daarna een mondelinge behandeling plaatsvinden, tenzij partijen hiervan afzien. Deze mondelinge behandeling vindt plaats in de rechtbank Rotterdam ofwel de rechtbank ’s-Hertogenbosch. 

De eKantonrechter beslist uiteindelijk bij vonnis uiterlijk acht weken na indiening van het verzoek. De procedure is gericht op definitieve geschilbeslechting. Hoger beroep in deze procedure is om deze reden dan ook uitgesloten. 

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 10 juni 2014 .