Actualiteiten

Aanvraag om een omgevingsvergunning?

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor afwijking van het gebruik van het bestemmingsplan dient in beginsel via het Omgevingsloket online te worden ingediend. Vaste rechtspraak van de Raad van State is dat het niet verplicht is dat een omgevingsvergunning via dit online-loket wordt aangevraagd. Mogelijk is om een omgevingsvergunning aan te vragen middels een brief aan het college.

 

Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 31 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3541) heeft de Afdeling zich uitgelaten over de eisen waaraan een aanvraag moet voldoen.

De Raad van State heeft zich de laatste tijd vaak moeten buigen over de vraag of sprake was van een aanvraag van een omgevingsvergunning of niet. Men probeert via een verdekte wijze een omgevingsvergunning aan te vragen. In een brief wordt dan verzocht om mee te werken aan een afwijking van het bestemmingsplan, in de hoop dat er niet onderkend wordt door het College van B&W dat het hier een aanvraag om een omgevingsvergunning betreft, zodat de vergunning door tijdsverloop van rechtswege zou ontstaan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt met deze praktijk in bovengenoemde uitspraak korte metten.

 

De Afdeling oordeelt dat door een vastgoedeigenaar gegeven globale schets van het initiatief, zonder nadere concrete uitwerking daarvan, waarbij verzocht wordt om besluitvorming tot afwijking van de gebruiksbepaling van een bestemmingsplan voor een bedrijfslocatie, niet heeft te gelden als een aanvraag om de omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan. Daarbij oordeelt de Afdeling dat de enkele mededeling in de brief van de verzoeker dat planologische medewerking wordt verzocht onvoldoende is voor het oordeel dat een aanvraag is gedaan om verlening van de omgevingsvergunning. Zelfs als in de brief gesproken zou zijn over een omgevingsvergunning zou dat nog onvoldoende zijn geweest voor dat oordeel. Het gaat er, volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, om of in de brief eenduidig en ondubbelzinnig kenbaar is gemaakt dat is beoogd een aanvraag om een omgevingsvergunning te doen. Indien de omschrijving van het initiatief - zoals in casu - summier en globaal is, is daarvan in ieder geval geen sprake.

 

Conclusie lijkt dat indien en voor zover het de bedoeling is om een aanvraag te doen voor een omgevingsvergunning voor de afwijking van het bestemmingsplan, zulks expliciet aangegeven dient te worden, met een nauwkeurige omschrijving van het initiatief en (bijvoorbeeld) door toevoeging van tekeningen.Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 6 november 2018 .