Actualiteiten

Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017


Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: 'Arbowet') gewijzigd.  

Doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten etc.  

In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de Arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.  

Hieronder worden kort de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.  

Basiscontract Arbodienstverlening

Eén van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet, is de invoering van het basiscontract. Werkgevers moeten minimumeisen voor gezond en veilig werk afspreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en de arbodeskundige. Per 1 juli 2017 is een dergelijk basiscontract verplicht. Hierin staan de minimale rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverlener.  

Verduidelijking van de adviserende rol van de bedrijfsarts

In de nieuwe Arbowet vindt een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts plaats. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook adviseert de bedrijfsarts bij ziekteverzuimbegeleiding. In de vorige Arbowet stond enkel opgenomen dat de bedrijfsarts bijstand verleend bij ziekteverzuimbegeleiding. Benadrukt wordt wel dat de bedrijfsarts slechts een onafhankelijke adviserende rol heeft. De werkgever zelf blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van de werknemer.  

Open spreekuur

In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Iedere werknemer heeft dus het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.  

Toegang op de werkvloer

De bedrijfsarts moet worden toegelaten op de werkvloer om iedere werkplek te kunnen bezoeken, om het bedrijf te leren kennen en de arbeidsomstandigheden te kunnen beoordelen. 

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.  

Second opinion

Wanneer de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. De bedrijfsartsen moeten dit verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.  

Medezeggenschap

Op grond van de nieuwe Arbowet is er een grotere betrokkenheid van werknemers bij afspraken met de Arbodienst en de bedrijfsarts. Het medezeggenschapsorgaan, de personeelsvertegenwoordiging of de OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en de precieze rol van deze persoon in de organisatie. 

Handhaving

Het invoeren van deze regels gaat gepaard met het uitbreiden van de bevoegdheden van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De SZW krijgt de mogelijkheid sancties op te leggen aan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen bij het niet naleven van de regels. De sancties variëren van een eis tot naleving of een waarschuwing, tot de oplegging van een boete.  

De nieuwe Arbowet is per 1 juli 2017 in werking getreden. Het is echter tot 1 juli 2018 mogelijk om het huidige contract met de arbodienstverlener of bedrijfsarts aan te passen aan de nieuwe Arbowet. Voor contracten gesloten ná 1 juli 2017 geldt dit overgangsrecht niet; deze dienen meteen te voldoen aan de nieuwe Arbowet.  

Als werkgever is het dus belangrijk naar het bestaande/nieuwe contract te kijken en met de arbodienstverlener in gesprek te gaan over wijzigingen in overeenstemming met de nieuwe Arbowet.

Dit bericht is geplaatst op Dinsdag 1 augustus 2017 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: