Actualiteiten

Wet Normering Topinkomens 1 jaar

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is alweer bijna één jaar in werking. Veel bestuurders zijn zich er echter niet van bewust dat zij mogelijk onder deze regeling vallen. Hieronder wordt kort uiteengezet wat de WNT inhoudt.

De WNT is van toepassing op topfunctionarissen die werkzaam zijn bij publieke instellingen zoals ministeries en gemeenten. Daarnaast vallen ook topfunctionarissen die werkzaam zijn bij semi-publieke organisaties onder de WNT, bijvoorbeeld ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en publieke omroepen. 

Welke functies onder de term "topfunctionaris” vallen, staat in de WNT gedefinieerd. In ieder geval worden hier de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling bedoeld. 

Topfunctionarissen van de (semi)publieke instellingen mogen niet meer verdienen dan het bij de WNT vastgestelde maximum. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld bij ministeriële regeling. In 2013 bedroeg de grens € 228.599,-. Voor 2014 is de norm nog niet bekend. Ook bonussen, winstdelingen en andere vormen van beloningen zijn aan banden gelegd doordat zij onder het maximum van de jaarlijks vastgestelde bezoldiging van de WNT vallen.

Onder de WNT moeten topfunctionarissen altijd openbaar maken wat zij verdienen, ook wanneer zij onder de norm van de WNT vallen. De Wet Openbaarmaking Uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) is bij de inwerkingtreding van de WNT komen te vervallen.

Naast de vastgestelde bezoldigingsnorm, geldt voor de functionarissen dat zij een ontslagvergoeding van maximaal € 75.000,- mogen ontvangen. Dit geldt alleen wanneer partijen een ontslagvergoeding overeenkomen. De rechter is in een ontbindingsprocedure niet gebonden aan dit maximum en mag dus een hogere ontslagvergoeding toekennen. De eerste jurisprudentie laat echter zien dat de kantonrechters wel een bepaalde reflexwerking toekennen aan de WNT. Overigens zijn ook schijnconstructies waarbij een functionaris langer in dienst blijft en zo nog loon ontvangt zonder werk te verrichten, niet toegestaan onder de WNT. Het tijdperk van buitensporige ontslagvergoedingen is hiermee dan ook voorbij. 

Het bedrag dat de maximale normen uit de WNT te boven gaat, geldt als onverschuldigd betaald en dient door de functionaris terugbetaald te worden aan de rechtspersoon of instelling.

U kunt bij ons laten toetsen of bepaalde arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de WNT.


Dit bericht is geplaatst op Zondag 31 mei 2015 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: