Actualiteiten

Voornemen tot aanpassing WWZ

Minister Asscher heeft op 21 april 2016 een pakket maatregelen gepresenteerd dat enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid (WWZ) moeten repareren. Het pakket ligt momenteel bij de Tweede Kamer voor akkoord. Hierbij informeren wij u over twee van deze maatregelen.

De WWZ is vanaf 1 januari 2015, in verschillende delen, in werking getreden. De WWZ heeft verschillende veranderingen in het arbeidsrecht met zich meegebracht ter versterking van de positie van flexwerkers. Deze wijzigingen betreffen (onder andere) de invoering van een voor de werkgever geldende aanzegverplichting en wijzigingen die zien op het non-concurrentiebeding, de ketenregeling en de proeftijd. De grootste wijziging die de WWZ heeft bewerkstelligd, betreft een verandering van het ontslagrecht waarmee onder andere de transitievergoeding is geïntroduceerd.

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ zijn er door werkgevers verschillende knelpunten gesignaleerd die de WWZ met zich heeft meegebracht. Naar aanleiding daarvan is Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voornemens een aantal wijzigingen aan te brengen in de WWZ.

Deze wijzigingen zullen onder andere betrekking hebben op de ketenregeling (in relatie tot seizoensarbeid) en op de transitievergoeding in relatie tot het ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker.

De ketenregeling bepaalt wanneer een arbeidsovereenkomst, in een reeks van achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten, voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Een reeks arbeidsovereenkomsten wordt door deze regeling als zijnde één keten gezien, wanneer er tussen twee arbeidsovereenkomsten een tussenpoos van 6 maanden of minder zit. Dit kan voor werkgevers in met name seizoenswerk, nadelige gevolgen hebben.

De wijziging van de ketenregeling die de Minister voornemens is door te voeren, zal inhouden dat bij cao de tussenpoos van zes maanden kan worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden. Deze wijziging zal alleen gelden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

Een andere wijziging die de Minister voornemens is door te voeren ziet op de betaling van de transitievergoeding. Een werkgever dient bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst een transitievergoeding aan de werknemer te voldoen indien de werknemer tenminste twee jaar in dienst is en de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt.

Deze regel geldt ook indien het een langdurig arbeidsongeschikte werknemer betreft waarbij de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte (met toestemming van het UWV) mag worden beëindigd. Dit heeft momenteel tot gevolg dat in de praktijk de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer vaak niet wordt beëindigd om zo de transitievergoeding uit te sparen. Er ontstaan op deze wijze "slapende dienstverbanden”.

De wijziging die op dit punt doorgevoerd zal gaan worden houdt in dat een werkgever voortaan gecompenseerd zal worden voor de kosten van een bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verschuldigde transitievergoeding. Deze compensatie zal zeer waarschijnlijk vanuit het UWV gaan plaatsvinden.

De eerste maatregelen om de knelpunten van de WWZ op te lossen, zijn door bovenstaande voornemens binnenkort een feit. De WWZ zal de komende periode nog nader geëvalueerd worden, waarbij gekeken wordt of de beoogde doelen gerealiseerd worden. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de vraag of de redelijke gronden op grond waarvan een arbeidsovereenkomst door de rechter kan worden ontbonden, toereikend worden gevonden voor de verscheidenheid van gevallen die zich in de praktijk kunnen voordoen. Over de uitkomst van dit onderzoek wordt in juli 2016 waarschijnlijk meer duidelijk.

Wij houden u op de hoogte.

Dit bericht is geplaatst op Vrijdag 22 april 2016 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: