Actualiteiten

Vakantiewetgeving en arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving maakt, onder andere, geen onderscheid meer tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers. Arbeidsongeschikte werknemers bouwen vanaf 1 januari 2012 dan ook evenveel vakantiedagen op als arbeidsgeschikte werknemers. Hier staat tegenover dat arbeidsongeschikte werknemers ook het volledige aantal vakantiedagen op dienen te nemen indien zij op vakantie gaan tijdens een ziekteperiode. De bedoeling van de wetgever hierbij is zo de recuperatiefunctie van vakantie volledig tot zijn recht te laten komen.

De nieuwe vakantiewetgeving heeft zoals vanzelfsprekend bij werkgevers voor veel vragen gezorgd. De meeste antwoorden op deze vragen zijn wel te beantwoorden na bestudering van de volledige wetswijziging. Zoals bij veel wetswijzigingen het geval, duiken er echter ook vragen op die niet volledig zijn uitgewerkt door de wetgever. Zo een dergelijke vraag betreft bijvoorbeeld voor hoeveel procent een arbeidsongeschikte werknemer uitbetaald dient te krijgen indien hij vakantie opneemt wanneer het loon tijdens de ziekteperiode voor 70% wordt uitbetaald in het tweede ziektejaar. Betekent dit dat de vakantiedagen van de medewerker ook maar voor 70% uitbetaald dienen te worden?

Op deze vraag is nog geen eenduidig antwoord vanuit de jurisprudentie gekomen. Interpretatie van de wet kunnen echter tot de volgende conclusie leiden.

Op grond van artikel 7:638 lid 8 BW kan overeengekomen zijn dat de ziektedagen als vakantiedagen hebben te gelden. Gezien het feit dat de wetgever veel waarde hecht aan de recuperatiefunctie van vakantiedagen en dat het vakantiekarakter overheersend is in dat geval, dient aansluiting gezocht te worden bij artikel 7:639 BW. De werknemer behoudt volgens dat artikel gedurende zijn vakantie recht op loon. De zieke werknemer heeft dan recht op uitbetaling van 100% van zijn loon, zelfs indien zijn loon over de ziektedagen maar voor 70% wordt uitbetaald. Dit sluit ook aan op de gedachte achter de nieuwe vakantiewetgeving, namelijk dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een zieke en een niet-zieke werknemer. 

Een andere vraag waar men als werkgever op kan stuiten nu de nieuwe vakantiewetgeving in werking is getreden, is hoe de eindafrekening moet plaatsvinden in het geval de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer beëindigd wordt. Moet er een eindafrekening plaatsvinden aan de hand van de nieuwe vakantiewetgeving of aan de hand van de oude vakantiewetgeving? In het eerste geval zijn er een volledig aantal vakantiedagen opgebouwd en in het laatste geval zijn er enkel over de laatste 6 maanden vakantiedagen opgebouwd. Deze vraag is door het hof Amsterdam recent beantwoord. De werkgever mag zich voor de periode van vóór 1 januari 2012 volgens het hof baseren op de oudere vakantiewetgeving en derhalve uitgaan van een vakantieopbouw over de laatste zes maanden van het dienstverband. Vanaf 1 januari 2012 vindt er pas een volledige opbouw van vakantie-uren plaats.

Dit bericht is geplaatst op Zondag 31 mei 2015 .

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: