Actualiteiten

 • Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

  01-08-2017 Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: 'Arbowet') gewijzigd.   Doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus ook voor ...lees verder

 • Belangrijke wetswijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2017

  16-01-2017 Verschillende wetswijzingen op het gebied van het arbeidsrecht zijn per 1 januari 2017 ingevoerd. Welke veranderingen zijn voor werkgevers en werknemers belangrijk/interessant?   Minimumloon voor 21-jarigen Het wettelijk minimumloon zal worden ingevoerd vanaf 21 jaar. Voorheen was ...lees verder

 • Voornemen tot aanpassing WWZ

  22-04-2016 Minister Asscher heeft op 21 april 2016 een pakket maatregelen gepresenteerd dat enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid (WWZ) moeten repareren. Het pakket ligt momenteel bij de Tweede Kamer voor akkoord. Hierbij informeren wij u over twee van deze maatregelen. De WWZ is vanaf 1 januari ...lees verder

 • Vakantiewetgeving en arbeidsongeschiktheid

  31-05-2015 Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving maakt, onder andere, geen onderscheid meer tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers. Arbeidsongeschikte werknemers bouwen vanaf 1 januari 2012 dan ook evenveel vakantiedagen op als ...lees verder

 • Wet Normering Topinkomens 1 jaar

  31-05-2015 De Wet Normering Topinkomens (WNT) is alweer bijna één jaar in werking. Veel bestuurders zijn zich er echter niet van bewust dat zij mogelijk onder deze regeling vallen. Hieronder wordt kort uiteengezet wat de WNT inhoudt. De WNT is van toepassing op topfunctionarissen die werkzaam ...lees verder

 • Sociaal akkoord

  31-05-2015 Sociaal akkoord april 2013 Op 11 april jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen het kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties. De uitkomsten van dit overleg hebben geleid tot een sociaal akkoord. Het sociaal akkoord wijkt af van hetgeen in 2012 in het regeerakkoord tussen de ...lees verder

 • Wet Werk en Zekerheid

  31-05-2015 Op 10 juni jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen waardoor de wet nu definitief in werking zal treden. Per 1 januari 2015 treden de eerste wijzigingen in werking. De wet zorgt voor de grootste verandering in het arbeidsrecht sinds de jaren ‘50. ...lees verder

 • Vrije advocaatkeuze gemakkelijker

  13-11-2013 Dit is een enorme winst voor de vele mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten bij een maatschappij die de rechtsbijstand door de eigen medewerkers laat verzorgen, inclusief advocaten die in dienstbetrekking staan tot die rechtsbijstands-verzekeraar. In vele polissen staat dat ...lees verder

 • Sociale media vs. relatie- en concurrentiebeding

  19-07-2013 Het gebruik van sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn is aan de orde van de dag. Sociale media is echter niet alleen meer een onderdeel van het sociale leven maar inmiddels ook van het bedrijfsleven. Steeds vaker duikt er dan ook rechtspraak op met betrekking tot sociale media en de ...lees verder

 • Aanscherping Wet Arbeid Vreemdelingen

  19-07-2013 Aanscherping toezicht naleving en verhoging boetes Wet arbeid vreemdelingen: aandachtspunt voor de bouwsector! Vanaf 1 januari 2013 wordt het toezicht op de naleving van arbeidsregelingen aangescherpt. Ook de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen wordt vermoedelijk (WAV) geïntensiveerd. ...lees verder

 • Verval vakantiedagen

  27-06-2013 Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe vakantiewetgeving in werking getreden. Om stuwmeren aan verlofuren te voorkomen, is er sindsdien – behoudens nadere afspraken – voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van een half jaar van kracht. De wettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn in ...lees verder